LEGEA 372/2005

Art. I

Legea nr. 372/2005 privind Performanţa Energetică a Clădirilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.144 din 19 decembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
CAP. 1
Dispozitii generale

ART. 1

1) Scopul prezentei legi este promovarea măsurilor pentru creşterea Performanţei Energetice a Clădirilor, ţinându-se cont de condiţiile climatice exterioare şi de amplasament, de cerinţele de confort interior, de nivel optim, din punct de vedere al costurilor, al cerinţelor de Performantă Energetică, precum şi pentru ameliorarea aspectului urbanistic al localităţilor.

(2) Creşterea Performanţei Energetice a Clădirilor prin proiectarea noilor clădiri cu consumuri reduse de energie şi prin reabilitarea termică a clădirilor existente, precum şi informarea corectă a proprietarilor sau administratorilor clădirilor prin Certificatul de Performanţă Energetică, reprezintă acţiuni de interes public major şi general în contextul economisirii energiei în clădiri, al îmbunătăţirii cadrului urban construit şi al protecţiei mediului.

ART. 2

Prezenta lege stabileşte condiţii cu privire la:

a)  Cadrul general al Metodologiei de Calcul privind Performanţa Energetică a Clădirilor şi a Unităţilor acestora;

b)  Aplicarea cerinţelor minime de Performanţă Energetică la Clădirile noi şi la noile Unităţi ale acestora;

c)  Aplicarea cerinţelor minime de Performanţă Energetică la Cclădirile existente, Unităţile de Clădire şi elementele care alcătuiesc anvelopa clădirii supuse unor lucrări de renovare majoră, precum şi în cazul instalării sau înlocuirii sau modernizării sistemelor tehnice ale clădirilor;

d)  Certificarea Energetică a Clădirilor şi a Unităţilor acestora;

e) Iinspecţia Sistemelor de Incălzire şi a Sistemelor de Climatizare din Clădiri;

f)  Sistemul de control al Certificatelor de Performanţă Energetică, al Rapoartelor de Audit Energetic, precum şi al Rapoartelor de Inspecţie a Sistemelor tehnice ale clădirilor.

CAP. 2 Definitii

ART. 3

Termenii si expresiile utilizate in cuprinsul prezentei legi au urmatorul inteles :
1. Clădire – ansamblu de spaţii cu funcţiuni precizate, delimitat de elementele de construcţie care alcătuiesc anvelopa clădirii, inclusiv instalaţiile aferente acesteia, în care energia este utilizată pentru asigurarea confortului interior;

2. Performanta Energetica a Cladirii – energia efectiv consumata sau estimata pentru a raspunde necesitatilor legate de utilizarea normala a cladirii, necesitati care includ in principal: incalzirea, prepararea apei calde de consum, racirea, ventilarea si iluminatul. Performanta Energetica a Cladirii se determina conform unei Metodologii de Calcul si se exprima prin unul sau mai multi indicatori numerici care se calculeaza luandu-se in considerare izolatia termica, caracteristicile tehnice ale cladirii si instalatiilor, proiectarea si amplasarea cladirii in raport cu factorii climatici exteriori, expunerea la soare si influenta cladirilor invecinate, sursele proprii de producere a energiei si alti factori, inclusiv climatul interior al cladirii, care influenteaza necesarul de energie;

3. Certificat de Performanţă Energetică a Clădirii – document elaborat conform Metodologiei de Calcul al Performanţei Energetice a Clădirilor, prin care este indicată Performanţa Energetică a unei Clădiri sau a unei Unităţi de Clădire şi care cuprinde date cu privire la consumurile de energie în clădiri şi care, după caz, poate fi însoţit de Recomandări de reducere a acestora;

4. Cogenerare – producerea simultană, în acelaşi proces, a energiei termice şi a energiei electrice sau a energiei mecanice;

5. Sistem de climatizare – combinaţie a tuturor componentelor necesare asigurării unei forme de tratare a aerului interior, prin care temperatura este controlată sau poate fi coborâtă, după caz, în combinaţie cu controlul ventilării, umidităţii şi purităţii aerului;

6. Cazan – ansamblu format din corpul cazanului si arzator, destinat sa transmita apei caldura degajata prin arderea unui combustibil;

7. Putere Termică Nominală – puterea termică maximă a unui echipament, exprimată în kW, specificată şi garantată de producător, care poate fi furnizată în timpul exploatării continue, respectându-se randamentele nominale specificate de producător;

8. Pompă de Căldură – mecanism, dispozitiv sau instalaţie care transferă căldura din mediul natural – aer, apă sau sol – către clădire sau către instalaţii industriale, inversând fluxul natural al căldurii, astfel încât să circule de la o temperatură mai scăzută spre una mai ridicată. în cazul pompelor de căldură reversibile, acestea pot transfera căldura din clădire către mediul natural;

9. Renovare Majoră – lucrări efectuate la anvelopa clădirii şi sau la sistemele tehnice ale acesteia, ale căror costuri depăşesc 25% din valoarea de impozitare a clădirii, exclusiv valoarea terenului pe care este situată clădirea;

10.Trigenerare – producere simultană, în acelaşi proces, a energiei termice, energiei electrice şi frigului;

11. Unitate a Clădirii – o zonă sau o parte a unei clădiri, un etaj sau un apartament dintr-o clădire, care este concepută sau modificată pentru a fi utilizată separat;

12. Sistem Tehnic al Clădirii – totalitate a echipamentelor tehnice ale unei clădiri sau ale unei unităţi de clădire destinate pentru încălzire, răcire, ventilare, apă caldă de consum, iluminat, sau pentru o combinaţie a acestora;

13. Anvelopa Clădirii – totalitate a elementelor de construcţie perimetrale care delimitează spaţiul interior al unei clădiri de mediul exterior;

14. Element al Clădirii – element al anvelopei clădirii sau un sistem tehnic al acesteia;

15. Clădire cu consum de energie aproape egal cu zero – clădire cu o Performanţă Energetică foarte ridicată, la care necesarul de energie din surse convenţionale este aproape egal cu zero sau este foarte scăzut şi este acoperit, în cea mai mare măsură, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la faţa locului sau în apropiere;

16. Incălzire Centralizată sau Răcire Centralizată – distribuţie a energiei termice, sub formă de abur, apă fierbinte sau lichide răcite, de la o sursă de producere centralizată – centrală electrică de termoficare, centrală termică de zonă sau cvartal sau punct termic – prin intermediul unei reţele, către mai multe clădiri sau locaţii, în vederea utilizării sale pentru încălzire sau răcire în clădiri;

17. Energie Primară – energie rezultată din sursele de energie regenerabile şi neregenerabile, care nu a fost supusă niciunui proces de conversie sau transformare;

18. Energie din Surse Regenerabile – energie obţinută din surse regenerabile nefosile, precum: energia eoliană, solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală şi energia oceanelor, energia hidraulică, biomasa, gazul de fermentare a deşeurilor, denumit şi gaz de depozit, şi gazul de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate şi biogaz;

19. Clădire Existentă – clădire la care s-a efectuat Recepţia la Terminarea Lucrărilor, inclusiv clădirea aflată în exploatare înainte de data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

20. Nivel Optim din punct de vedere al Costurilor – nivel de Performanţă Energetică ce determină cel mai redus cost pe durata normată de funcţionare rămasă, unde costul cel mai redus este determinat ţinându-se seama de costurile de investiţie legate de creşterea Performanţei Energetice a Clădirii, de costurile de întreţinere şi exploatare, de categoria clădirii, după caz, iar durata normată de funcţionare rămasă a clădirii se referă la durata de viaţă estimată rămasă a unei clădiri sau a unui element al acesteia şi pentru care cerinţele de Performanţă Energetică sunt stabilite fie pentru clădirea în ansamblu, fie pentru elementele clădirii. Nivelul optim din punct de vedere al costurilor se situează în intervalul nivelurilor de Performanţă în care analiza cost-beneficiu calculată pe durata normată de funcţionare este pozitivă. Calculul nivelului optim din punct de vedere al costurilor se efectuează pe baza cadrului metodologic comparativ, aplicat în funcţie de condiţiile generale, exprimate în parametri, prevăzute de reglementările tehnice specifice clădirilor;

21. Audit Energetic al Clădirii – totalitate a activităţilor specifice prin care se obţin date corespunzătoare despre profilul consumului energetic existent al unei clădiri sau unităţi de clădire şi, după caz, de identificare şi de cuantificare a oportunităţilor rentabile de economisire a energiei prin identificarea soluţiilor de creştere a Performanţei Energetice, de cuantificare a economiilor de energie şi de evaluare a Eficienţei Economice a soluţiilor propuse cu estimarea costurilor şi a duratei de recuperare a investiţiei, precum şi de elaborare a Raportului de Audit Energetic;

22. Raport de Audit Energetic – document elaborat în urma desfăşurării activităţii de Audit Energetic al Clădirii, care conţine descrierea modului în care a fost efectuat Auditul Energetic, a principalelor caracteristici termice şi energetice ale clădirii sau unităţii de clădire şi, acolo unde este cazul, a măsurilor propuse pentru creşterea Performanţei Energetice a Clădirii sau unităţii de clădire şi instalaţiilor interioare aferente acesteia, precum şi a principalelor concluzii referitoare la eficienţa economică a aplicării măsurilor propuse şi durata de recuperare a investiţiei;

23. Auditor Energetic pentru Clădiri – persoană fizică atestată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, care are dreptul să realizeze Auditul Energetic pentru Clădiri sau Unităţi de Clădire şi să întocmească Certificatul de Performanţă Energetică şi Raportul de Audit Energetic. Auditorul Energetic pentru clădiri este specialistul care îşi desfăşoară activitatea ca persoană fizică autorizată sau ca angajat al unor persoane juridice, conform prevederilor legale în vigoare;

24. Expert Tehnic Atestat – persoana fizică atestată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, pentru specialitatea instalaţii de încălzire-climatizare, în conformitate cu reglementarea tehnică “Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii”, aprobată prin Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei nr. 777/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Expertul Tehnic Atestat este specialistul care are dreptul să realizeze inspecţii, din punct de vedere energetic, ale sistemelor de încălzire sau de climatizare şi să întocmească Rapoarte de Inspecţie pentru acestea. Expertul Tehnic Atestat îşi desfăşoară activitatea ca persoană fizică autorizată sau ca angajat al unor persoane juridice, conform prevederilor legale în vigoare;

25. Clădiri de Interes şi Utilitate Publică – clădiri existente, ce cuprind spaţii în care se desfăşoară activităţi în domenii de interes public general sau comunitar şi social şi care implică prezenţa publicului, temporar sau permanent, în aria totală expusă.

CAP. 3 Metodologia de Calcul al Performantei Energetice a Cladirilor

ART. 4
(1) In termen de 12 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului elaboreaza si aproba, prin Ordin al Ministrului, reglementarea tehnica privind Metodologia de Calcul al Performantei Energetice a Cladirilor, denumita in continuare Metodologie.
(2) Metodologia cuprinde, in principal, urmatoarele elemente:
a)  Caracteristicile termotehnice ale elementelor ce alcatuiesc anvelopa cladirii, compartimentarea interioara, inclusiv etanseitatea la aer;
b)  Instalatiile de incalzire si de alimentare cu apa calda de consum, inclusiv caracteristicile in ceea ce priveste izolarea acestora;
c)  Instalatia de climatizare sau  condiţionare a aerului;
d)  Instalaţia de ventilare mecanică;
e)  Instalatia de iluminat integrata a cladirii, in principal sectorul nerezidential;
f)   Pozitia si orientarea cladirilor, inclusiv parametrii climatici exteriori;
g)  Sistemele solare pasive si de protectie solara;
h)  Ventilatia naturala;
i)  Conditiile de climat interior, inclusiv cele prevazute prin proiect ;

j)  Aporturile interne de căldură.
(3) Metodologia cuprinde, dupa caz, si alte elemente, in situatia in care influenta acestora asupra Performantei Energetice a Cladirilor este relevanta, precum:
a)  Sisteme solare active si alte sisteme de incalzire, inclusiv electrice, bazate pe surse de energie regenerabila;
b)  Electricitate produsa prin cogenerare;
c)  Centrale de incalzire si de racire de cartier sau de bloc;
d)  Utilizarea luminii naturale.

(4) În aplicarea cadrului metodologic comparativ de calcul al nivelurilor optime, din punct de vedere al costurilor, ale cerinţelor minime de Performanţă Energetică pentru Clădiri, elaborat de către Comisia Europeană, prin Metodologie se stabilesc condiţiile generale, exprimate în parametrii naţionali.

(5) Datele şi ipotezele utilizate pentru calculul nivelurilor optime, din punct de vedere al costurilor, ale cerinţelor minime de Performanţă Energetică, precum şi rezultatele acestora, se includ în planurile naţionale de eficienţă energetică şi se transmit Comisiei Europene de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, la intervale care nu depăşesc 5 ani. Primul raport se transmite până la 30 iunie . 2014.
ART. 5

Performanţa Energetică a Clădirii sau Unităţii de Clădire este exprimată, în principal, prin următorii indicatori de performanţă:

a)  Clasa energetică;

b)  Consumul total specific de energie;

c)  Indicele de emisii echivalent CO2.

ART. 6 – Abrogat

CAP. 4 Cerintele de Performanta Energetica a Cladirilor

ART. 7
(1) Prin Metodologie se stabilesc cerintele minime de Performanta Energetica a Cladirilor, denumite in continuare Cerinte, si se aplica diferentiat pentru diferite categorii de cladiri, atat pentru cladirile noi, cat si pentru cladirile existente, dupa cum urmeaza:
a)  Locuinte unifamiliale;
b)  Blocuri de locuinte;
c)  Birouri;
d)  Cladiri de invatamant;
e)  Spitale;
f)  Hoteluri si restaurante;
g) Construcţii destinate activităţilor sportive;
h) Cladiri pentru servicii de comert;
i)  Alte tipuri de cladiri consumatoare de energie.
(2) Cerintele stabilite in Metodologie tin seama de conditiile generale de climat interior pentru a preveni eventualele efecte negative, cum sunt ventilarea necorespunzatoare, conditiile locale, destinatia data in proiect si vechimea cladirii.
(3) Cerintele se revizuiesc la intervale regulate, nu mai mari de 5 ani, si se actualizeaza ori de cate ori este necesar pentru a reflecta progresul tehnic in sectorul constructiilor.
ART. 8
Cerintele stabilite in Metodologie nu se aplica urmatoarelor categorii de cladiri:
a) Cladiri si monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturala sau istorica deosebita, carora, daca li s-ar aplica cerintele, li s-ar modifica in mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior;
b) Cladiri utilizate ca lacasuri de cult sau pentru alte activitati cu caracter religios;
c) Cladiri provizorii prevazute a fi utilizate pe perioade de pana la 2 ani, din zone industriale, ateliere si cladiri nerezidentiale din domeniul agricol care necesita un consum redus de energie;
d) Cladiri rezidentiale care sunt destinate a fi utilizate mai putin de 4 luni pe an;
e) Cladiri independente, cu o suprafata utila mai mica de 50 m².

CAP. 5 Cladiri noi

ART. 9
La cladirile noi se respecta cerintele stabilite in metodologie.
ART. 10

(1) Pentru clădirile noi sau ansamblurile de clădiri prevăzute la art. 123 alin. (2), prin Certificatul de Urbanism emis de autorităţile administraţiei publice locale sau judeţene competente, în vederea obţinerii, în condiţiile legii, a Autorizaţiei de Construire pentru clădiri, pe lângă obligativitatea respectării cerinţelor minime de Performanţă Energetică, se va solicita întocmirea unui Studiu privind posibilitatea utilizării unor Sisteme Alternative de eficienţă ridicată, în funcţie de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic , economic şi al mediului înconjurător.

(2) Aceste Sisteme Alternative pot fi:

a)  Descentralizate de alimentare cu energie, bazate pe surse regenerabile de energie;

b)  De Cogenerare sau Trigenerare;

c)  Centralizate de încălzire sau de răcire sau de bloc;

d)  Pompe de căldură;

e)  Schimbătoare de căldură sol-aer;

f) Recuperatoare de căldură.

(3) Studiul prevăzut la alin. (1) se elaborează de proiectant şi este parte componentă a Studiului de Fezabilitate.

(4) Studiul cu privire la posibilitatea utilizării sistemelor alternative prevăzute la alin. (2) poate fi efectuat pentru o clădire sau pentru grupuri de clădiri similare din aceeaşi localitate.Pentru sistemele centralizate de încălzire şi răcire, studiul poate fi efectuat pentru toate clădirile racordate la acelaşi sistem.

CAP. 6  Cladiri existente

ART. 11

(1) La clădirile existente la care se execută lucrări de renovare majoră, Performanţa Energetică a acestora sau a Unităţilor de Clădire ce fac obiectul renovării trebuie îmbunătăţită, pentru a satisface cerinţele stabilite în Metodologie, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, funcţional şi economic.

(2) Documentaţia Tehnică elaborată pentru Autorizarea Lucrărilor de Intervenţie pentru renovarea majoră dezvoltă măsurile prevăzute în Raportul de Audit Energetic.

(3) În cazul renovării majore a clădirilor, proprietarii sau  administratorii acestora pot monta sisteme alternative de producere a energiei prevăzute la art. 10 alin. (2), în măsura în care prin Auditul Energetic al clădirii se stabileşte că acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, funcţional şi economic.

(2) Aceste Sisteme Alternative pot fi:

a)  Descentralizate de alimentare cu energie, bazate pe surse regenerabile de energie;

b)  De Cogenerare sau Trigenerare;

c)  Centralizate de încălzire sau de răcire sau de bloc;

d)  Pompe de căldură;

e)  Schimbătoare de căldură sol-aer;

f) Recuperatoare de căldură.

ART. 12
Cerinţele se aplică clădirii sau unităţii de clădire renovate, în scopul creşterii performanţei energetice globale a clădirii.

CAP . VI1:

Sistemele tehnice ale clădirilor

ART. 121

(1) În cazul clădirilor noi, precum şi în cazul renovării majore a clădirilor existente, se respectă cerinţele referitoare la sistemele tehnice ale clădirilor prevăzute în reglementările tehnice specifice, în vigoare la data întocmirii proiectelor, cu privire la instalarea corectă, dimensionarea, reglarea şi controlul sistemelor tehnice şi vizează cel puţin următoarele:

a)  Sistemele de încălzire;

b)  Sistemele de preparare a apei calde de consum;

c)  Sistemele de climatizare sau condiţionare a aerului;

d)  Sistemele de ventilare de mari dimensiuni;

e)  O combinaţie a acestor sisteme.

(2) Cerinţele se aplică în măsura în care, prin proiect, se stabileşte că acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, funcţional şi economic.

ART. 122

În cazul clădirilor noi, precum şi în cazul renovării majore a clădirilor existente, proprietarii sau administratorii clădirilor pot solicita, în condiţiile legii, montarea unor sisteme inteligente de contorizare, sau, după caz, instalarea unor sisteme de control active, precum sistemele de automatizare, control şi monitorizare, care vizează economia de energie.

CAP . VI2

Clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero

ART. 123

(1) Clădirile noi, pentru care recepţia la terminarea lucrărilor se efectuează începând cu 31 decembrie 2020, vor fi clădiri al căror consum de energie din surse convenţionale este aproape egal cu zero.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), clădirile noi din proprietatea sau administrarea autorităţilor administraţiei publice care urmează să fie recepţionate după 31 decembrie 2018 vor fi clădiri al căror consum de energie din surse convenţionale este aproape egal cu zero.

(3) Nivelul necesarului de energie pentru clădirile al căror consum de energie din surse convenţionale este aproape egal cu zero, inclusiv cel asigurat din surse regenerabile, se stabilesc prin reglementări tehnice, diferenţiat pe zone cu potenţial de energie din surse regenerabile şi se actualizează periodic, în funcţie de progresul tehnic

(4) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de autoritate în domeniul creşterii Performanţei Energetice a Clădirilor, iniţiază planuri naţionale de creştere a numărului de clădiri al căror consum de energie din surse convenţionale este aproape egal cu zero, în care pot fi incluse obiective diferenţiate în funcţie de categoriile clădirilor prevăzute la art. 7 alin. (1).

(1) Prin Metodologie se stabilesc cerintele minime de performanta energetica a cladirilor, denumite in continuare cerinte, si             se aplica diferentiat pentru diferite categorii de cladiri, atat pentru cladirile noi, cat si pentru cladirile existente, dupa cum urmeaza:
a)  Locuinte unifamiliale;
b)  Blocuri de locuinte;
c)  Birouri;
d)  Cladiri de invatamant;
e)  Spitale;
f)  Hoteluri si restaurante;
g) Construcţii destinate activităţilor sportive;
h) Cladiri pentru servicii de comert;
i)  Alte tipuri de cladiri consumatoare de energie.

(5) Planurile naţionale prevăzute la alin. (4) se iniţiază pe baza planurilor locale de măsuri prioritare, elaborate de către autorităţile administraţiei publice locale şi transmise anual Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

ART. 124

Prevederile art. 123 se aplică în măsura în care investiţiile respective se justifică din punct de vedere tehnico-economic, în baza analizei de rentabilitate pe durata normală de funcţionare a clădirii.

CAP. VI3

Stimulente financiare

ART. 125

În scopul creşterii Performanţei Energetice a Clădirilor şi al tranziţiei către clădiri al căror consum de energie din surse convenţionale este aproape egal cu zero, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitatea acestuia de autoritate competentă a administraţiei publice centrale, iniţiază acte normative prin care promovează măsuri care au în vedere, în principal:

a)  Utilizarea adecvată a fondurilor structurale în vederea creşterii eficienţei energetice a clădirilor, în special a locuinţelor;

b)  Utilizarea eficientă a fondurilor atrase de la instituţii financiare publice;

c)  Coordonarea utilizării fondurilor de la Uniunea Europeană cu cele naţionale, precum şi alte forme de sprijin, în vederea stimulării investiţiilor în eficienţa energetică, în scopul realizării obiectivelor naţionale;

d)  Gestionarea resurselor financiare alocate din fonduri publice pentru finanţarea, în condiţiile legii, a elaborării Documentaţiilor Tehnico-Economice, Certificatelor de Performanţă Energetică, Rapoartelor de Expertiză Tehnică şi Audit Energetic, precum şi pentru executarea lucrărilor de renovare majoră a clădirilor incluse în programe pentru creşterea Performanţei Energetice a Clădirilor.

ART. 126

Autorităţile administraţiei publice locale pot finanţa, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale, elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, precum şi executarea lucrărilor de renovare majoră la clădiri de locuit şi la clădiri de interes şi utilitate publică, incluse în programe pentru creşterea Performanţei Energetice a Clădirilor.

CAP. 7 Certificatul de Performanta Energetica a Cladirii

ART. 13
(1) Certificatul de Performanţă Energetică, denumit în continuare Certificat, se elaborează pentru:

a) Categoriile de clădiri prevăzute la art. 7 alin. (1) şi unităţile acestora, care se construiesc, se vând, se închiriază sau sunt supuse renovărilor majore;

b) Clădirile aflate în proprietatea sau administrarea autorităţilor publice sau a instituţiilor care prestează servicii publice.

(2) Certificatul se elaborează şi se eliberează de către Auditorul Energetic pentru clădiri, la solicitarea investitorului sau  proprietarului sau administratorului clădirii sau unităţii de clădire şi este valabil 10 ani de la data eliberării înscrisă în Certificat, cu excepţia situaţiei în care, pentru clădirea sau unitatea de clădire la care există Certificat în valabilitate, se efectuează lucrări de renovare majoră care modifică consumurile energetice ale acesteia.

(3) Certificatele pentru categoriile de clădiri prevăzute la art. 7 alin. (1), inclusiv pentru unităţile de clădire şi spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, din clădirile de locuit colective, se elaborează pe baza Metodologiei.

1) Prin Metodologie se stabilesc cerintele minime de performanta energetica a cladirilor, denumite in continuare cerinte,       si se aplica diferentiat pentru diferite categorii de cladiri, atat pentru cladirile noi, cat si pentru cladirile existente, dupa cum urmeaza:
a)  Locuinte unifamiliale;
b)  Blocuri de locuinte;
c)  Birouri;
d)  Cladiri de invatamant;
e)  Spitale;
f)  Hoteluri si restaurante;
g) Construcţii destinate activităţilor sportive;
h) Cladiri pentru servicii de comert;
i)  Alte tipuri de cladiri consumatoare de energie.

(4) Nu se elaborează Certificat pentru clădirile prevăzute la art. 8.

ART. 8
Cerintele stabilite in Metodologie nu se aplica urmatoarelor categorii de cladiri:
a) Cladiri si monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturala   sau istorica deosebita, carora, daca li s-ar aplica cerintele, li s-ar modifica in mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior;
b) Cladiri utilizate ca lacasuri de cult sau pentru alte activitati cu caracter religios;
c) Cladiri provizorii prevazute a fi utilizate pe perioade de pana la 2 ani, din zone industriale, ateliere si cladiri nerezidentiale din domeniul agricol care necesita un consum redus de energie;
d) Cladiri rezidentiale care sunt destinate a fi utilizate mai putin de 4 luni pe an;
e) Cladiri independente, cu o suprafata utila mai mica de 50 m².

(5) Certificatul cuprinde valori calculate, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare, cu privire la consumurile de energie şi emisiile de CO2, care permit investitorului sau  proprietarului sau administratorului clădirii sau unităţii de clădire să compare şi să evalueze Performanţa Energetică a Clădirii sau Unităţii de Clădire

(6) Certificatul cuprinde, anexat, Recomandări de reducere a consumurilor de energie ale clădirii, cu excepţia cazurilor în care nu exista potenţial de reducere semnificativă al acestora comparativ cu cerinţele minime de Performanţă Energetică în vigoare la data elaborării Certificatului, precum şi estimarea economiei de energie prin realizarea lucrărilor de creştere a Performanţei Energetice a Clădirii.

(7) Forma şi conţinutul-cadru ale Certificatului de Performanţă Energetică se aprobă prin Ordin al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

ART. 131

(1) Pentru clădirile sau unităţile de clădire care se vând sau se închiriază, investitorul sau proprietarul sau  administratorul este obligat să pună la dispoziţia potenţialului cumpărător sau chiriaş, după caz, anterior perfectării contractului, o copie de pe Certificat, astfel încât acesta să ia cunoştinţă despre Performanţa Energetică a Clădirii sau Unităţii de Clădire pe care urmează să o cumpere sau închirieze, după caz.

(2) La încheierea contractului de vânzare-cumpărare, proprietarul are obligaţia de a transmite Certificatul, în original, noului proprietar.

(3) La data înregistrării contractului de vânzare-cumpărare, respectiv de închiriere, proprietarul are obligaţia de a depune la organul fiscal competent o copie de pe Certificat, iar originalul va rămâne în posesia proprietarului.

(4) Contractele de vânzare-cumpărare încheiate fără respectarea prevederilor alin. (1) sunt supuse nulităţii relative, potrivit prevederilor Codului Civil.

ART. 132

(1) Pentru clădirile care se construiesc, Certificatul se elaborează prin grija investitorului sau proprietarului sau  administratorului, este prezentat de către acesta, în original, comisiei întrunite în vederea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor, se anexează, în copie, la Procesul-Verbal de Recepţie şi constituie parte componentă a Cărţii Tehnice a construcţiei.

(2) Procesul-Verbal încheiat cu ocazia Recepţiei la Terminarea Lucrărilor şi neînsoţit de copia de pe Certificat este nul de drept.

(3) Prin excepţie de la prevederile art. 13 şi 131, în cazul clădirilor care se vând înainte de efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, investitorul sau proprietarul sau administratorul pune la dispoziţia cumpărătorului date sau informaţii în vederea evaluării Performanţei Energetice a Clădirii sau Unităţii de Clădire, cuprinse în Documentaţia Tehnică a acesteia, urmând ca la Recepţia la Terminarea Lucrărilor să se aplice prevederile alin. (1).

ART. 133

În scopul informării potenţialilor cumpărători sau chiriaşi, investitorul sau proprietarul sau administratorul clădirii sau unităţii de clădire prevăzute la art. 7 alin. (1) va preciza în anunţurile de vânzare sau închiriere a acestora informaţii din Certificat cu privire la indicatorii de Performanţă prevăzuţi la art. 5 .

[ ART. 5

Performanţa Energetică a Clădirii sau Unităţii de Clădire este exprimată, în principal, prin următorii indicatori de performanţă:

a)  Clasa energetică;

b)  Consumul total specific de energie;

c)  Indicele de emisii echivalent CO2. ]

ART. 14

(1) În cazul clădirilor cu o Suprafaţă utilă de peste 500 m2, aflate în proprietatea sau administrarea autorităţilor publice, precum şi în cazul clădirilor în care funcţionează instituţii care prestează servicii publice, prin grija proprietarului sau  administratorului clădirii, după caz, Certificatul, în valabilitate, se afişează într-un loc accesibil şi vizibil publicului.

(2) Începând cu 9 iulie 2015, prevederile alin. (1) se aplică clădirilor cu o Suprafaţă utilă totală de peste  250 m2, aflate în proprietatea sau administrarea autorităţilor publice sau în care funcţionează instituţii care prestează servicii publice.

(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2), conducătorii instituţiilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi conducătorii instituţiilor publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, proprietarii sau administratorii clădirilor de interes şi utilitate publică vor acţiona pentru elaborarea şi afişarea Certificatului.

(4) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi de către ceilalţi proprietari sau administratori ai clădirilor definite ca fiind de interes sau de utilitate publică în sensul prezentei legi.

CAP. 8 Inspecţia sistemelor de încălzire

ART. 15

(1) În scopul reducerii consumului de energie şi al limitării emisiilor de dioxid de carbon, se efectuează:

a) Inspecţie periodică la intervale de 5 ani, la sistemele de încălzire echipate cu cazane care utilizează combustibil lichid sau solid neregenerabil cu puterea nominală de 20-100 kW; inspecţia se efectuează şi pentru sistemele de încălzire echipate cu cazane care utilizează alte tipuri de combustibil;

b)  Inspecţie periodică la intervale de 2 ani, la sistemele de încălzire echipate cu cazane având puterea nominală mai mare de 100 kW; pentru sistemele de încălzire echipate cu cazane care utilizează combustibil gazos, inspecţia periodică se efectuează la intervale de 4 ani;

c) Inspecţie a sistemelor de încălzire echipate cu cazane cu puterea nominală mai mare de 20 kW şi o vechime mai mare de 15 ani.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a) şi b), nu se efectuează inspecţii, în cazul în care:

a) Nu se aduc modificări sistemului de încălzire al clădirii/unităţii de clădire;

b) Nu se modifică cerinţele pentru încălzire;

c)  Există un sistem de monitorizare şi control al funcţionării sistemelor de încălzire.

ART. 16

(1) Inspecţia din punct de vedere energetic a sistemelor de încălzire ale clădirilor sau unităţilor de clădire se efectuează, conform reglementărilor tehnice în vigoare la data efectuării acestora, de către experţi tehnici atestaţi.

(2) Raportul de inspecţie se înmânează proprietarului sau  administratorului clădirii, după caz, şi se păstrează de către acesta la Cartea Tehnică a construcţiei.

(3) Raportul elaborat ca urmare a inspecţiei prevăzute la alin. (1) cuprinde rezultatul inspecţiei, precum şi recomandări pentru creşterea performanţei energetice a sistemului inspectat.

CAP. 9 Inspectia sistemelor de climatizare

ART. 17
In scopul reducerii consumului de energie si al limitarii emisiilor de dioxid de carbon, se prevede inspectia sistemelor de climatizare cu puterea nominala de peste 12 kW, la intervale de 5 ani. Inspectia sistemelor de climatizare include evaluarea randamentului si dimensionarea in raport cu necesitatile de climatizare a cladirii. Consumatorii vor fi informati cu privire la imbunatatirea sau inlocuirea sistemului de climatizare si alte solutii posibile.
ART. 18

(1) Inspecţia din punct de vedere energetic a sistemelor de climatizare ale clădirilor sau unităţilor de clădire se efectuează, conform reglementărilor tehnice în vigoare la data efectuării acestora, de către experţi tehnici atestaţi.

(2) Raportul de inspecţie se înmânează proprietarului sau  administratorului clădirii, după caz, şi se păstrează de către acesta la cartea tehnică a construcţiei.

(3) Raportul de inspecţie elaborat ca urmare a inspecţiei prevăzute la alin. (1) cuprinde rezultatul inspecţiei, precum şi recomandări pentru creşterea performanţei energetice a sistemului inspectat.

CAP. 10 Experti independenti

ART. 19

(1) Certificarea şi Auditarea Energetică a clădirilor se realizează de către Auditorii Energetici pentru clădiri, atestaţi pe grade profesionale de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de autoritate competentă în domeniul construcţiilor.

(2) Auditorii Energetici pentru clădiri, prevăzuţi la alin. (1), în funcţie de gradul profesional pentru care au fost atestaţi:

a)  Intocmesc şi eliberează Certificatul pentru Clădirile sau Unităţi ale clădirilor prevăzute la art. 7 alin. (1);

b)  Intocmesc Raportul de Audit Energetic, pentru Clădirile sau Unităţi ale Clădirilor prevăzute la art. 7 alin. (1), în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare la data efectuării acestora.

(3) Regulamentul privind atestarea Auditorilor Energetici pentru clădiri, prin care se stabilesc şi competenţele şi obligaţiile acestora, pe grade profesionale, se aprobă prin Ordin al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

ART. 191

(1) Auditorii Energetici pentru Clădiri şi Experţii Tehnici atestaţi au obligaţia înscrierii datelor de identificare a documentelor întocmite, respectiv a Certificatelor şi Rapoartelor de Audit Energetic, precum şi a Rapoartelor de Inspecţie a sistemelor de încălzire sau climatizare, după caz, în Registrul propriu de Evidenţă a activităţii.

(2) Certificatele şi Sintezele Rapoartelor de Audit Energetic şi ale Rapoartelor de Inspecţie a sistemelor de încălzire şi climatizare, se transmit, în format electronic, la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în termen de maximum 30 de zile de la data întocmirii acestora.

(3) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice constituie bănci de date specifice, scop în care poate contracta, în condiţiile legii, proiectarea, realizarea şi gestionarea băncilor de date specifice.

(4) Finanţarea cheltuielilor pentru proiectarea, realizarea şi gestionarea băncilor de date specifice eficienţei energetice a clădirilor se realizează de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie şi/sau din alte surse legal constituite, cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010.

(5) Documentele prevăzute la alin. (2) puse la dispoziţia Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sunt documente confidenţiale, datele şi informaţiile tehnice cuprinse în acestea utilizându-se în scopul constituirii băncilor de date specifice Performanţei Energetice a Clădirilor, iar rezultatele fiind informaţii de interes public.

(6) Conţinutul-cadru al documentelor prevăzute la alin. (2) şi procedura de transmitere în format electronic a acestora, precum şi procedura de constituire şi gestionare a băncilor de date specifice, se aprobă prin Ordin al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice .

ART. 20
Auditorii energetici pentru cladiri si expertii tehnici atestati isi desfasoara activitatea ca experti independenti, persoane fizice autorizate sau ca angajati ai unor persoane juridice, conform legislatiei in vigoare.

(2) Lista Auditorilor Energetici pentru clădiri atestaţi se afişează pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

CAP . X1

Sistemul de control

ART. 201

(1) Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. exercită controlul statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale privind Performanţa Energetică a Clădirilor şi Inspecţia Sistemelor de încălzire sau climatizare, în baza unei proceduri elaborate de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. şi aprobate prin Ordin al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în scopul realizării şi menţinerii cerinţei esenţiale de «economie de energie şi izolare termică», precum şi a celorlalte cerinţe esenţiale prevăzute de Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare.

(2) Controlul vizează:

a)  Verificarea afişării Certificatului la clădirile aflate în proprietatea sau administrarea autorităţilor administraţiei publice, precum şi la clădirile instituţiilor care prestează servicii publice, conform prevederilor art. 14;

b)  Verificarea, prin sondaj, a Certificatelor şi a Rapoartelor de Audit Energetic, precum şi a Rapoartelor de Inspecţie a sistemelor de încălzire şi climatizare.

(3)  Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. prezintă anual Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, precum şi la solicitarea acestuia, rapoarte cu privire la activitatea de control desfăşurată şi măsurile dispuse.

ART. 202

La solicitarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., specialiştii desemnaţi din cadrul asociaţiilor profesionale de profil reprezentative, respectiv ale inginerilor constructori şi ale inginerilor de instalaţii pentru construcţii, ale Auditorilor Energetici pentru clădiri, ale arhitecţilor, precum şi ale producătorilor de materiale de construcţii, atestaţi ca Auditori Energetici pentru clădiri şi – sau experţi tehnici atestaţi pentru specialitatea încălzire-climatizare, participă la controalele prevăzute la art. 201 alin. (2).

CAP. X2

Sancţiuni

ART. 203

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:

a)  Nerespectarea obligaţiei Auditorului Energetic pentru clădiri şi a Expertului Tehnic atestat de a înscrie în Registrul propriu de Evidenţă a activităţii documentele prevăzute la art. 191 alin. (1);                                         Amendă de la 500 lei la 1.000 lei .

[ ART. 191

1. Auditorii Energetici pentru Clădiri şi Experţii Tehnici atestaţi au obligaţia înscrierii datelor de identificare a documentelor întocmite, respectiv a Certificatelor şi Rapoartelor de Audit Energetic, precum şi a Rapoartelor de Inspecţie a sistemelor de încălzire sau climatizare, după caz, în Registrul propriu de Evidenţă a activităţii. ]

b)  Nerespectarea obligaţiei Auditorului Energetic pentru clădiri şi a Expertului Tehnic atestat de a transmite, în format electronic, la termenul stabilit prin lege, conţinutul documentelor prevăzute la art. 191 alin. (2) sau transmiterea incompletă a acestora;                                                                                                                            Amendă de la 250 lei la 500 lei .

[ ART. 191

2. Certificatele şi Sintezele Rapoartelor de Audit Energetic şi ale Rapoartelor de Inspecţie a sistemelor de încălzire şi            climatizare, se transmit, în format electronic, la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în termen de maximum     30 de zile de la data întocmirii acestora. ]

c)  Nerespectarea obligaţiei de afişare a Certificatului de către proprietarii sau administratorii clădirilor prevăzute la art. 14;                                                                                                                                                                 Amendă de la 500 lei la 1.000 lei .

[ ART. 14

(1) În cazul clădirilor cu o suprafaţă utilă de peste 500 m2, aflate în proprietatea sau administrarea autorităţilor publice,     precum şi în cazul clădirilor în care funcţionează instituţii care prestează servicii publice, prin grija proprietarului sau      administratorului clădirii, după caz, Certificatul, în valabilitate, se afişează într-un loc accesibil şi vizibil publicului.

(2) Începând cu 9 iulie 2015, prevederile alin. (1) se aplică clădirilor cu o suprafaţă utilă totală de peste 250  m2, aflate în proprietatea sau administrarea autorităţilor publice sau în care funcţionează instituţii care prestează servicii publice.

(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2), conducătorii instituţiilor publice, astfel cum sunt definite la  art. 2 pct. 30 din                     Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi conducătorii instituţiilor publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, proprietarii sau administratorii clădirilor de interes şi utilitate publică vor acţiona pentru elaborarea şi afişarea Certificatului.

(4) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi de către ceilalţi proprietari sau administratori ai clădirilor definite ca fiind de interes sau de utilitate publică în sensul prezentei legi. ]

d) Neîndeplinirea, la termenul stabilit, a măsurilor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. la controlul anterior;                                                                                                                                                                     Amendă de la 500 lei la 1.000 lei .

e)  Intocmirea şi eliberarea de Certificate şi – sau Rapoarte de Audit Energetic, precum şi Rapoarte de Inspecţie, pentru care Auditorul Energetic pentru clădiri şi, respectiv, Expertul Tehnic atestat, nu au competenţe de elaborare, semnare şi ştampilare, conform prevederilor legale în vigoare.                                                        Amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei .

(2) Emiterea Certificatului de Urbanism de către autorităţile administraţiei publice locale sau judeţene competente, în vederea emiterii Autorizaţiei de Construire, cu încălcarea prevederilor art. 10 alin. (1), se consideră Certificat de Urbanism incomplet, constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor art. 26 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:

a) Cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la lit. a), c) şi d);

b) Cu amendă de la 250 lei la 500 lei, cele prevăzute la lit. b);

c) Cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. e).

(4) Actualizarea limitelor amenzilor contravenţionale se face prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei.

ART. 204

(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 203 se fac de către personalul cu atribuţii de control şi inspecţie din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

(2) Contravenţiilor prevăzute la art. 203 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

CAP. 11 Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 21

(1) Pentru creşterea Performanţei Energetice a Clădirilor sau Unităţilor de clădire în scopul reducerii consumurilor energetice, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitatea sa de autoritate de reglementare în domeniul construcţiilor, va acţiona pentru:

a)  Iniţierea programelor de informare şi educare a proprietarilor sau administratorilor clădirilor, precum şi a altor activităţi de diseminare a informaţiilor prin toate mijloacele de informare, în legătură cu diferitele metode şi practici care permit creşterea Performanţei Energetice, introducerea sistemelor alternative de energie, precum şi de informare în legătură cu instrumentele financiare disponibile în acest sens, inclusiv pentru utilizarea fondurilor obţinute prin iniţierea şi dezvoltarea schemelor de investiţii verzi, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 432/2010 privind iniţierea şi dezvoltarea schemelor de investiţii verzi, cu modificările ulterioare;

b)  Iniţierea şi promovarea politicilor şi programelor pentru creşterea, în perioada 2014-2020, a numărului de clădiri cu consum de energie din surse convenţionale aproape egal cu zero;

c) Iiniţierea şi promovarea programelor pentru montarea şi exploatarea sistemelor alternative de producere a energiei în clădiri.

(2) Activităţile prevăzute la alin. (1) lit. a) se finanţează, în condiţiile legii, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie şi – sau din alte surse legal constituite, şi se aprobă prin Ordin al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 69/2010.

ART. 211

Metodologia prevăzută la art. 4 alin. (1), inclusiv cerinţele minime de Performanţă Energetică a Clădirilor sau Unităţilor de clădire stabilite prin metodologie, precum şi reglementările tehnice specifice privind inspecţia sistemelor tehnice ale clădirilor şi unităţilor de clădire se revizuiesc ori de câte ori se justifică din punct de vedere tehnic, dar cel puţin la 5 ani, pentru a reflecta progresul tehnic, şi se aprobă prin Ordin al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

ART. 22 – Abrogat

Prezenta lege transpune integral în legislaţia naţională prevederile Directivei nr. 2010/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 2010 privind Performanţa energetică a Clădirilor (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 153 din 18 iunie 2010.”

Art. II

(1) Lista măsurilor prevăzute la art. 125 din Legea nr. 372/2005 privind Performanţa Energetică a Clădirilor, cu modificările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată şi completată prin prezenta lege, se actualizează la fiecare 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi şi se includ în planurile naţionale de acţiune privind eficienţa energetică.

(2) Procedura prevăzută la art. 201 alin. (1) din Legea nr. 372/2005, cu modificările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată şi completată prin prezenta lege, se elaborează în maximum 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. III

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice colaborează cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, cu alte instituţii publice, cu autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu universităţi tehnice, institute de cercetare-dezvoltare şi asociaţii profesionale implicate în Performanţa şi Eficienţa Energetică în domeniul construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii, în scopul promovării politicilor publice privind creşterea Eficienţei Energetice în domeniul Performanţei Energetice a Clădirilor, respectiv pentru fundamentarea strategiilor, elaborarea planurilor naţionale de acţiuni, precum şi pentru constituirea bazelor de date specifice în vederea integrării şi utilizării acestora ca informaţii de interes public, în infrastructura naţională de date .

Art. IV

În cuprinsul Legii nr. 372/2005 privind Performanţa Energetică a Clădirilor, cu modificările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată şi completată prin prezenta lege, sintagmele “Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului” şi “Ministerul Economiei şi Comerţului” se înlocuiesc cu sintagmele “Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice” şi, respectiv, “Ministerul Economiei”.

Art. V

Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. VI

(1) Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentei legi, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice poate emite instrucţiuni care se aprobă prin Ordine ale Ministrului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, al Ministrului Economiei şi Finanţelor şi al Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 691/1.459/288/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Performanţa Energetică a Clădirilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 12 octombrie 2007, se abrogă.

Art. VII

La data intrării în vigoare a prezentei legi, art. 14 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2008 privind Eficienţa Energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 29 august 2008, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. VIII

Legea nr. 372/2005 privind Performanţa Energetică a Clădirilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.114 din 19 decembrie 2005, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
MIRON TUDOR MITREA